Vince Perde Di due? Fase Girone A
Gin Ylenia Gironi A Gin X X
Morini Darius Gironi B Gaetano X
Gin Gaetano Gironi A Ylenia
Navid Morini Gironi B
Gaetano Ylenia Gironi A
Navid Darius Gironi B Girone B
Gin Morini Fase finale Semifinali Navid X X
Navid Gaetano Fase finale Semifinali Morini X
Darius Ylenia Fase finale Finale 5 posto Darius
Gaetano Morini Fase finale Finale 3 posto
Gin Navid Fase finale Finale
Classifica finale
1 Gin
2 Navid
3 Gaetano
4 Morini
5 Darius
6 Ylenia